Dostarczanie produktów rolnych wymaga pisemnej umowy o określonej treści

Obecne brzmienie ustawy o ARR upoważnia dyrektora oddziału terenowego Agencji do nałożenia na nabywcę produktów rolnych kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej w sytuacji, gdy nabywa on produkty rolne bez pisemnej umowy bądź na podstawie umowy niespełniającej warunków określonych w przepisach unijnych i krajowych.

(więcej…)

Czytaj więcej

Spółka posiadająca nieruchomości rolne – ograniczenia

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zmieniła między innymi brzmienie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W ten sposób wprowadzono między innymi ograniczenia w zakresie obrotu udziałami i akcjami w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Wprowadzono również możliwość nabycia nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych od spółki osobowej, która jest właścicielem nieruchomości rolnej – w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia do spółki osobowej nowego wspólnika.

(więcej…)

Czytaj więcej

Wsparcie unijne dla grup producentów rolnych – warunki

Jeżeli zainteresowani są Państwo utworzeniem grupy producentów rolnych w celu korzystania ze wsparcia ze środków unijnych w pierwszej kolejności warto zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W rozporządzeniu wskazano szereg warunków jakie powinny spełniać grupy producentów rolnych, jak również członkowie takich grup.

(więcej…)

Czytaj więcej