Wniosek o potwierdzenie spełniania warunków uznania

Przypominamy, że do 18 grudnia 2016 r. grupy producentów rolnych obowiązane są do złożenia wniosku o potwierdzenie spełniania warunków uznania określonych w art. 3 albo 3a oraz przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw. (Dz. U. z 200 r.  nr 88, poz. 983 ze zm.). Niezłożenie takiego wniosku jest równoznaczne między innymi z wykreśleniem grupy z rejestru grup producentów rolnych. Z takimi samymi konsekwencjami mamy do czynienia w sytuacji, gdy zostanie stwierdzone, że warunki określone w art. 3 albo art. 3a lub w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy o grupach producentów rolnych nie są spełniane przez grupę. Konieczne jest zatem zapoznanie się ze znowelizowanymi przepisami oraz weryfikacja struktury oraz działalności naszej grupy pod ich kątem.

(więcej…)

Czytaj więcej

Nowe elementy umowy/statutu dla grup i organizacji producentów owoców i warzyw

15 października 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania. Rozporządzenie wskazuje na konieczność zawarcia w aktach założycielskich zarówno grup jak i organizacji dodatkowych zapisów umownych.

(więcej…)

Czytaj więcej