Wypowiedzenie członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw

Zasady wypowiadania członkostwa w organizacjach producentów owoców i warzyw określone zostały w Rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw.

(więcej…)

Czytaj więcej

Nowe elementy umowy/statutu dla grup i organizacji producentów owoców i warzyw

15 października 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania. Rozporządzenie wskazuje na konieczność zawarcia w aktach założycielskich zarówno grup jak i organizacji dodatkowych zapisów umownych.

(więcej…)

Czytaj więcej

Wniosek o potwierdzenie spełniania warunków uznania

Przypominamy, że do 18 grudnia 2016 r. grupy producentów rolnych obowiązane są do złożenia wniosku o potwierdzenie spełniania warunków uznania określonych w art. 3 albo 3a oraz przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw. (Dz. U. z 200 r.  nr 88, poz. 983 ze zm.). Niezłożenie takiego wniosku jest równoznaczne między innymi z wykreśleniem grupy z rejestru grup producentów rolnych. Z takimi samymi konsekwencjami mamy do czynienia w sytuacji, gdy zostanie stwierdzone, że warunki określone w art. 3 albo art. 3a lub w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy o grupach producentów rolnych nie są spełniane przez grupę. Konieczne jest zatem zapoznanie się ze znowelizowanymi przepisami oraz weryfikacja struktury oraz działalności naszej grupy pod ich kątem.

(więcej…)

Czytaj więcej